2 điều tạo nên một người lãnh đạo tuyệt vời

Tr Th Nh M T Ng I L Nh O Tuy T V I B N C N Lu N Lu N Ghi Nh 2 I U Sau
Để trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời, bạn cần luôn luôn ghi nhớ 2 điều sau trong đầu:
  1. Câu hỏi: Ai? – ai là người bạn muốn phục vụ, làm việc cùng và dẫn dắt?
  2. Thấu cảm với họ ở hiện tại và làm thế nào để bạn có thể giúp họ đạt được đích đến mà họ mong muốn.
To be a great leader you need to keep two things in mind at all times:
  1. The question: Who? – who are the people you are serving, working with and leading?
  2. Empathy for where they are and how you can help them get where they want to go.
– Keith Ferrazzi