Asset 1@4x
126289425 3642212512491763 1749538555813586499 N
  • Lựa chọn chủ đề
  • Lựa chọn thời gian
  • Nhập thông tin
  • Chia sẻ thêm
  • Xác nhận thông tin đặt lịch
  • Đặt lịch thành công

Lựa chọn chủ đề

Vui lòng chọn 1 chủ đề mà bạn muốn đặt lịch trò chuyện cùng Huy

Lựa chọn chủ đề

Vui lòng chọn 1 chủ đề mà bạn muốn đặt lịch trò chuyện cùng Huy

Lựa chọn thời gian

Click và từng ngày để xem thời gian có thể đặt. Sau đó chọn một khoảng thời gian màu xanh phù hợp với bạn để đặt lịch.

Nhập thông tin

Vui lòng cung cấp các thông tin về bạn để chúng tôi có thể gửi xác nhận và các liên hệ khác.

Chia sẻ thêm

Chia sẻ thêm về bạn để chúng ta hiểu nhau hơn.

Xác nhận thông tin đặt lịch

Vui lòng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt lịch của bạn và bấm Submit - Xác nhận

Đặt lịch thành công

Chúc mừng Bạn đã đặt lịch thành công! Vui lòng kiểm tra email để nhận được thông tin Zoom (bao gồm các tab email và cả spam)
Bạn có thắc mắc?
Email: contact@huytran.vn

Lựa chọn chủ đề

Lựa chọn chủ đề
Lựa chọn thời gian
Thông tin của bạn
Chia sẻ thêm
Xác nhận thông tin đặt lịch
Đặt lịch thành công

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Thực hành coach K13 - HCM
Digital Platform for Coach
Probobo Coach

Summary

Service
Duration
Date
Time
Customer
Total Price