Tháng Tư 9

Viết trước câu chuyện cuộc đời mình

0  comments

Một trong những điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm là viết trước câu chuyện về cuộc đời mình.
Nó có thể diễn ra không chính xác như bạn viết, nhưng người xưa đã nói:
“Nếu bạn biết bạn đang đi đâu, bất kỳ con đường nào cũng sẽ đưa bạn đến đó”.
Có một kế hoạch được lập sẵn còn hơn là không có kế hoạch nào.
Lập kế hoạch là một hành động mạnh mẽ thể hiện trách nhiệm cá nhân.
– Robin Sharma
Photo by Andrea Piacquadio

Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350